Βιβλιοθήκη

ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Η  δανειστική  βιβλιοθήκη  του  σχολείου  μας  στεγάζεται  στην  αίθουσα  του  Ολοήμερου  τμήματος.Διαθέτει  πάρα  πολλούς  τίτλους   βιβλίων  όλων  των  κατηγοριών  και  εξυπηρετεί  τις  ανάγκες  των  μαθητών  και  των   εκπαιδευτικών.Οι  μαθητές  μπορούν  να  δανείζονται  βιβλία  σύμφωνα  με  τον  κανονισμό  λειτουργίας   και   το  πρόγραμμα  που  τους  έχει  ανακοινωθεί,  κατά  τη  διάρκεια  των  διαλειμμάτων  και  των   ωρών  της  ευέλικτης  ζώνης.Τη  διαχείριση  έχουν  οι  μαθητές  της  Ε΄ και  της  ΣΤ΄ τάξης,  με  την  επίβλεψη  των  δασκάλων  τους  οι  οποίοι  είναι  υπεύθυνοι  για  τη  λειτουργία  της.

Έξω  από  το  γραφείο  του  Διευθυντή  υπάρχει  δανειστική  βιβλιοθήκη  για  τους  γονείς  και  όχι  μόνο,  με  βιβλία  που  προσφέρθηκαν  στο  σχολείο  από  το  Σύλλογο  των  Ευρυτάνων  του  Καινούργιου.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

                     1.  ΣΚΟΠΟΣ  ΤΗΣ   Σ.Β.                    

                     2.ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ  ΤΗΣ  Σ.Β.

                     3.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΤΗΣ  Σ.Β.

                     4.ΣΥΛΛΟΓΗ  ΤΗΣ  Σ.Β.

                     5.ΧΡΗΣΤΕΣ  ΤΗΣ  Σ.Β.

                     6. ΚΑΝΟΝΕΣ  ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

                     7. ΩΡΑΡΙΟ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  1. 1.      ΣΚΟΠΟΣ  ΤΗΣ  Σ.Β.

   Σκοπός   της  Σ.Β.  είναι :

α)  Η  ανάπτυξη  στους  μαθητές  της  συνήθειας  και  ευχαρίστησης   για  το  διάβασμα,  τη

γνώση   και  τη  δια  βίου  χρήση  της  βιβλιοθήκης.

β)  Η  υποστήριξη   των  εκπαιδευτικών  στόχων  του  αναλυτικού  προγράμματος.

γ)  Η  ανάπτυξη  δεξιοτήτων  εντοπισμού  πληροφοριών   και  αξιοποίησής  τους.

2.  ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ   ΤΗΣ  Σ.Β.

    Δύο  εκπαιδευτικοί   του  σχολείου  που  ορίζονται  με  απόφαση  του  Σ.Δ.    στην  αρχή  κάθε  σχολικού  έτους.

3.  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ   ΤΗΣ  Σ.Β.

   Οριζόμενοι , από  τους  υπεύθυνους  εκπκούς  της  Σ.Β., μαθητές  των Ε΄ και  ΣΤ΄ τάξεων.

  1. 4.     ΣΥΛΛΟΓΗ  ΤΗΣ  Σ.Β.

Το  υλικό  της  Σ.Β.  είναι  χωρισμένο  σε  κατηγορίες   ως  εξής :

α)  Ελληνική  Λογοτεχνία

β)  Ξένη  Λογοτεχνία

γ)  Εκπαιδευτικά

δ)  Ιστορικά

ε)  Θρησκευτικά

στ)  Εγκυκλοπαίδειες

ζ)  Λεξικά

  1. 5.     ΧΡΗΣΤΕΣ  ΤΗΣ  Σ.Β.

   Χρήστες  της  Σ.Β.  είναι   οι  μαθητές  των  τάξεων  Δ΄, Ε΄,  και  ΣΤ΄ του  σχολείου  μας.

  1. 6.     ΚΑΝΟΝΕΣ  ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

α) Οι  μαθητές  μπορούν  να  δανείζονται  βιβλία  της  Σ.Β.   για   15   ημέρες.

β)  Αν  κάποιος  επιθυμεί  ανανέωση  του  δανεισμού, οφείλει  να  δηλώσει  το  αίτημά

του  την  ημέρα  που  λήγει  ο  δανεισμός  και  να  παρουσιάσει  στη  βιβλιοθήκη  το συ-

γκεκριμένο  βιβλίο.

γ)  Σε  περίπτωση  φθοράς  ή  απώλειας  του βιβλίου,  ο  δανειζόμενος  αντικαθιστά   το

βιβλίο  αγοράζοντάς  το   ή   καταβάλει  το   ποσό   της  αξίας  του  βιβλίου,  για   αγορά

νέου.

δ)  Ιδιαίτερο   τμήμα   της   συλλογής  της   Σ.Β.,  αποτελεί   το  μη   δανειζόμενο   υλικό

που  προορίζεται  για  αποκλειστική  χρήση  εντός  του  σχολείου. Αυτό  είναι  οι  Εγκυ-

κλοπαίδειες  και  τα   Λεξικά   της   Σ.Β.

  1. 7.     ΩΡΑΡΙΟ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Κάθε   Δευτέρα    δανείζονται  βιβλία  οι  μαθητές   της       Δ΄   τάξης.

Κάθε   Τετάρτη     δανείζονται  βιβλία  οι  μαθητές   της      Ε΄   τάξης 

Κάθε  Παρασκευή  δανείζονται  βιβλία  οι  μαθητές  της  ΣΤ΄ τάξης.