Ενημερωτικό Δελτίο

https://sway.office.com/PjrR4Ml1rH1Hfi9R?ref=Link