Ιστορία του Σχολείου

Από  το  παλιό  διδακτήριο  στο  σημερινό.