Ολοήμερο

ΟΛΟΗΜΕΡΟ  ΤΜΗΜΑ

Για το σχολικό έτος 2020-21 λειτουργεί έως τις 15.00μ.μ Επίσης για το σχολικό έτος 2020-21 λειτουργεί τμήμα πρωινής ζώνης από τις 7.00π.μ

 

Το  Ολοήμερο  σχολείο   έχει  έντονο  εκπαιδευτικό  και  κοινωνικό  περιεχόμενο.

Σχεδιάστηκε  για  να  υπηρετήσει  υψηλούς  παιδαγωγικούς  στόχους, όπως  είναι  η

παιδαγωγική  αξιοποίηση  του  απογευματινού  χρόνου   παραμονής   των   παιδιών

στο  σχολείο,  με  την  πλήρη  ευθύνη  και  εποπτεία  των  εκπαιδευτικών.

Το  πρόγραμμά  του  περιλαμβάνει  και  υποστηρικτική  βοήθεια  στην  Ελληνική

Γλώσσα  και  στα  Μαθηματικά,  δηλαδή  μελέτη  και  προετοιμασία  των  μαθητών

για  τα  μαθήματα  της  επόμενης  ημέρας,  από  υπεύθυνο  δάσκαλο.

Στο  πλαίσιό  του  εντάσσονται  επιλογές  των  μαθητών  σε  μαθήματα  και  δραστη-

ριότητες  που  αναβαθμίζουν   το  ρόλο  του  σχολείου,  όπως   η  Ξένη  Γλώσσα,  η

Πληροφορική  στο  εργαστήριο  των  Ηλεκτρονικών  Υπολογιστών,  ο  Αθλητισμός,

ο  Χορός,  η  Θεατρική  Αγωγή,  η  Μουσική  και   τα  Εικαστικά,  αντικείμενα  που

διδάσκονται  από  εκπαιδευτικούς  ειδικοτήτων.


Από τα παραπάνω  γίνεται  φανερό  ότι   το  Ολοήμερο  απαντά   στους   γονείς

που  θέλουν  ένα  οργανωμένο  σχολείο,  στηρίζει  και  μορφώνει  το  παιδί  και  στέ-

κεται  δίπλα  στην  εργαζόμενη  οικογένεια  της  οποίας  προστατεύει  το  εισόδημα

αφού την  απαλλάσσει  από  την  οικονομική  επιβάρυνση  και  τη  φροντίδα  αναζή-

τησης   εκτός  σχολείου  πρόσθετου  εκπαιδευτικού  έργου.

Πρέπει  επίσης  να  επισημανθεί  ότι  στο  πρόγραμμα  του  Ολοήμερου, ο  μαθη-

τής  συμμετέχει  αβίαστα  και  ευχάριστα  σε  ένα  περιβάλλον  δεκτικό  για  την  α-

νάπτυξη  των  ιδιαίτερων   ικανοτήτων  του. Εξάλλου  για  να   είναι  ευχάριστο  το

πρόγραμμα   και   να  μην  καταπονούνται  οι  μαθητές,  οι  απογευματινές  ώρες  έ-

χουν  μικρή  διάρκεια  ( 35  λεπτών ).  Ακόμη,  δεν  στερεί  από  τα   παιδιά  βασικές

τους  ανάγκες  όπως  είναι  αυτές  της  σίτισης  και  της  ξεκούρασης.

Μέσω  της  χρηματοδότησης  κατά  τις  προηγούμενες  χρονιές,  το  σχολείο  μας

προμηθεύτηκε  και  διαθέτει  τον  απαραίτητο  εξοπλισμό  για   τη  λειτουργία   του

Ολοήμερου  (  ψυγείο,  φούρνους  μικροκυμάτων,  αίθουσα  εστιάσεως  κλπ. ) .

Αξιοποιεί  επίσης  όλες  τις   υποδομές  και  τα  μέσα   ( εποπτικά  )   που  διαθέτει

το  σχολείο   στο  κανονικό  πρόγραμμα.